ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម

1- Rolling-នាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានរមៀល

២-​ផ្នែក​ខាស

នាយកដ្ឋានចាក់

img

នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ IPQC

3- នាយកដ្ឋានកញ្ចក់

នាយកដ្ឋានកញ្ចក់

4- ផ្នែកគំនូរ

នាយកដ្ឋានគំនូរ

៥-​នាយកដ្ឋាន​ដុត​

នាយកដ្ឋានដុត

6- នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទីពីរ

នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទីពីរ

7- ផ្នែកវេចខ្ចប់

នាយកដ្ឋានវេចខ្ចប់

គុកភ្លើងផ្លូវរូងក្រោមដី

១
២
៣
៤

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ & ថាមពល Photovoltaic

១
២
៣
៤